prev next
KONKURS WAKACYJNY!

KONKURS WAKACYJNY!

Konkurs rozstrzygnięty!

Laureatom  serdecznie gratulujemy. Nagrody wysyłamy pocztą.
 

 

 

KONKURS WAKACYJNY! Zadanie nie jest trudne, a nagrody bardzo atrakcyjne.

Masz nadnaturalne zdolności i nieograniczone możliwości - jak bohaterowie sagi ZMIERZCH Stephenie Meyer i mieszkańcy DOMU NOCY P.C.+Kristin Cast Cast. Opisz swe wymarzone miejsce na wakacyjne szaleństwa.

Piątka najlepszych propozycji zostanie nagrodzona kompletem Pamiętników Stephenie Meyer - do zapisania o zmierzchu - oraz koszulkami z limitowanej edycji, z motywem DOMU NOCY. 

 

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 12 lipca, do godziny 23:59 na adres meyer@publicat.pl.

W mailu podajcie także:

Nagrodzimy pięć najciekawszych odpowiedzi. Wyniki 17 lipca!

 

 

Pełen regulamin konkursu oraz wzory wymaganych oświadczeń poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU „Saga ZMIERZCH – DOM NOCY P.C.+Kristin Cast”.

         1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu Saga ZMIERZCH – DOM NOCY P.C.+Kristin Cast”.

1.1  ”(zwanego dalej Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.600.000 zł (w całości opłaconym), NIP 7822282471.

1.2   Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3    Konkurs będzie trwał od dnia 4 lipca 2013 roku do dnia 12 lipca 2013 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 17 lipca 2013 roku na stronie www.zabookowani.pl oraz na profilu facebookowym Po Zmierzchu.

1.4    Niniejszy Konkurs skierowany jest do młodzieży od 12 roku życia i dorosłych.

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora ani sami pracownicy.

1.6    Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej www.zabookowani.pl.

1.7     Udział w Konkursiejest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

         2     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres e-mailowy meyer@publicat.plpisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe najpóźniej do dnia 12 lipca 2013 do godziny 23:59. Zadanie konkursowe brzmi: „Masz nadnaturalne zdolności i nieograniczone możliwości - jak bohaterowie sagi ZMIERZCH St. Meyer i mieszkańcy DOMU NOCY P.C. Cast. Opisz swe wymarzone miejsce na wakacyjne szaleństwa”

2.1   O dochowaniu terminu świadczyć będzie data wysłania maila. Mail z odpowiedzią na pytanie konkursowe powinien zawierać również imię, nazwisko i wiek jej autorów, ich kompletne dane adresowe, telefon kontaktowy i adres e-mail. W przypadku gdy autorem Pracy jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, mail powinien zawierać również imię, nazwisko oraz dane adresowe, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna prawnego tej osoby oraz oświadczenie opiekuna prawnego, iż wyraża on zgodę na udział w Konkursie autora Pracy. Mail powinien również zawierać oświadczenie autorów Pracy (a w przypadku, gdy nie ukończył on 18 roku życia – ich opiekunów prawnych) o:

1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu

2. wyrażeniu zgody na opublikowanie Pracy wraz z imieniem i nazwiskiem laureata - bezterminowo i w dowolnie wybranym przez Organizatora czasie.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie www.zabookowani.pl

2.2  Nadesłanie odpowiedzi niezawierającej danych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1jest traktowana jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.3    W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem odpowiedzi, o których mowa w pkt 2.1. autor odpowiedzi powinien w ciągu 7 dni od daty zmiany powiadomić o tym pisemnie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych. .

2.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w pkt. 2.1

2.5  Wysłanie odpowiedzi i wysłanie jej na adres Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

 

        3   ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1    Nagrodami w Konkursie są: 5 koszulek z logo DOM NOCY oraz 5 kompletów „Pamiętników pisanych o zmierzchu” ST. Meyer w pudełku.Łączna wartość nagród rzeczowych na uczestnika to 110,78 plus dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 12,00zł, która zostanie pobrana przez Organizatora w celu odprowadzenia 10 %  podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagród..

3.2   Wyboru zwycięskich odpowiedzi dokona komisja konkursowa (zwana dalej Komisją), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Do zadań Komisji należy w szczególności:

•  nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

•  ocena Prac, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

•  przyznawanie i wydanie nagród,

•  prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3   Komisja dokona wyboru 5 najlepszych odpowiedzi, oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i pomysłowości.

3.4   Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 lipca 2013 roku poprzez opublikowanie ich na stronie www.zabookowani.pl i na profilu facebookowym Po Zmierzchu oraz wysłanie powiadomienia e-mailem na adresy wskazane przez laureatów przy nadsyłaniu odpowiedzi.

3.5    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, w przypadku gdy nie zostaną nadesłane minimum 2 Prace. Ogłoszenie o odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.zabookowani.pl i na profilu facebookowym Po Zmierzchu.

        

        4   ODBIÓR NAGRÓD

4.1  Nagrody opisane w pkt. 3.1. będą wysłane pocztą na adresy laureatów wskazane przez nich przy nadsyłaniu odpowiedzi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników

4.2    Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

4.3     Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

         5.   PRAWA AUTORSKIE

5.1.  Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych odpowiedzi oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

  4. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora;

  5. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości,

  6. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

  7. rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego,

5.2.  Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3.  Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych odpowiedzi. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej pracy w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z utworu .

5.4.  Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu bądź opiekun prawny laureata zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do Pracy, potwierdzającą nabycie praw przez Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 i 5.2. 

 

         6.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.  Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3.   Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

6.4.   Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

          7.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2.    Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

         8.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

7.3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

 

         9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.    Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Wydawnictwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej www.zabookowani.pl.

9.2.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3.     Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie

9.5.   Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

 

Wzory oświadczeń

Oświadczenie uczestnika

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją Konkursu na stronie internetowej zabookowani.pl oraz w celach archiwalnych na potrzeby Publicat S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 24 w Poznaniu. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

Nadto, wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora mojej Pracy wraz z moim imieniem i nazwiskiem.

Oświadczenie opiekuna prawnego

Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursie organizowanym przez Publicat S.A. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją Konkursu na stronie internetowej zabookowani.pl oraz w celach archiwalnych na potrzeby Publicat S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 24 w Poznaniu. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

Nadto, wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora Pracy syna/córki wraz z imieniem i nazwiskiem.